Dotacje UE

Dla województwa lubuskiego dostępne są następujące programy operacyjne:

 • Lubuski Regionalny Program Operacyjny
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Programy Współpracy Transgranicznej

Linki:

 

KAPITAŁ LUDZKI

Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej. W ramach programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej oraz partnerskiego państwa, a także z promocją postaw zdrowotnych wśród osób pracujących. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:

 • Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna;
 • Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących;
 • Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty;
 • Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka;
 • Priorytet V Dobre rządzenie;

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:

 • Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
 • Priorytet VII Promocja integracji społecznej;
 • Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki;
 • Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Ponadto realizowany będzie Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie http://www.efs.lubuskie.pl

 

LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lubuski Regionalny Program Operacyjny stanowił będzie narzędzie do ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 w województwie lubuskim. Podstawę prawną przygotowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 stanowi Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658). Przedstawione w dokumencie priorytety odpowiadają wyzwaniom i celom postawionym w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego z horyzontem czasowym do roku 2020 i są zgodne z zakresem interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji zagrożonych obszarów, w tym obszarów wiejskich, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia większej spójności województwa.

Celami szczegółowymi LRPO 2007-2013 są:

 • rozwój cywilizacyjny i wzrost konkurencyjności regionu przede wszystkim poprzez inwestycje w projekty infrastrukturalne o dużej wartości dodanej,
 • rozwój gospodarczy województwa poprzez zintegrowanie działań dla tworzenia warunków sprzyjających wzrostowi inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym, prowadzących do wzrostu zatrudnienia,
 • utrzymanie wysokich standardów ekologicznych przez poprawę funkcjonowania infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego,
 • stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w województwie lubuskim poprzez poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych oraz zdrowotnych oraz znoszenie dysproporcji między dynamicznymi centrami wzrostu, a terenami marginalizowanymi, w tym rozwój obszarów wiejskich,
 • wzrost znaczenia turystyki i kultury jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczy i społeczny województwa przez rozwój regionalnej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjału kultury.

Założenia realizacji tak określonego celu głównego, celów szczegółowych oraz założenia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego pozwalają wyznaczyć priorytetowe obszary realizacji LRPO.

Priorytety Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

 • I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu.
 • II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego.
 • III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego.
 • IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej.
 • V. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej.
 • VI. Pomoc techniczna.

Więcej informacji na stronie http://www.lrpo.lubuskie.pl

 

INNOWACYJNA GOSPODARKA

PARP będzie uczestniczyła w trzynastu działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach osi priorytetowych:

 • Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii;
 • Oś priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji;
 • Oś priorytetowa 4: Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia;
 • Oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji;
 • Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym;
 • Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach PO IG dotowane będą projekty innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Mają być one związane głównie z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktów, usług czy organizacji.

Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W ramach PO IG planowane są działania promocyjne na rzecz gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów.

Program ma zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, a także pomiędzy przedsiębiorstwami, zakupów i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a następnie ich realizacji.

Z działań wdrażanych przez PARP w ramach PO IG będą mogli korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje otoczenia biznesu.

Więcej informacji na stronie http://www.parp.gov.pl

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Instrumenty Programu Są podzielone na osie, których realizacja ma przyczynić się do osiągnięcia następujących celów:

 • poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji;
 • poprawy środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami;
 • poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie http://www.prow.lubuskie.pl

 

PROGRAMY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Pierwszą grupę programów operacyjnych współpracy terytorialnej będą tworzyły programy współpracy transgranicznej, które będą wdrażane w regionach na poziomie NUTS III, usytuowanych wzdłuż wewnętrznych i niektórych zewnętrznych granic lądowych Unii Europejskiej oraz w obszarach nadmorskich oddzielonych od siebie maksymalnie o 150 km.

W Polsce współpracą transgraniczną objęte zostaną podregiony, których granice stanowią granicę państwową. Nowością, w porównaniu do okresu programowego 2004-2006, będzie możliwość objęcia programem współpracy transgranicznej podregionów usytuowanych wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego.

Projekty finansowane w ramach programów transgranicznych powinny sprzyjać budowie wzajemnych powiązań 'ponad granicami' pomiędzy samorządami lokalnymi, instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi czy też instytucjami kulturalnymi. Każdy projekt musi również wykazywać znaczący 'wpływ transgraniczny'.

Głównym celem tego typu programów jest promowanie współpracy i bezpośrednich kontaktów wspierających rozwój gospodarczy i społeczny oraz ochronę środowiska w obszarach przygranicznych, charakteryzujących się zwykle niższym poziomem rozwoju w porównaniu do średniej krajowej.

Wspólne, transgraniczne działania dotyczyć będą m.in. następujących zagadnień:

 • wspieranie przedsiębiorczości, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, turystyki, kultury oraz handlu transgranicznego,
 • ochrona dóbr naturalnych i dóbr kultury, zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym,
 • wspieranie powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi,
 • poprawa dostępu do sieci transportowych, informacyjnych i komunikacyjnych,
 • gospodarka wodna, gospodarowanie odpadami oraz systemy energetyczne,
 • rozwój i wspólne wykorzystanie infrastruktury, w szczególności w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia, kultura i edukacja,
 • współpraca administracyjna oraz integracja społeczności lokalnych poprzez realizację wspólnych działań dotyczących rynku pracy, promocji równouprawnienia (w tym równouprawnienia kobiet i mężczyzn), rozwoju zasobów ludzkich oraz wspierania sektora badawczo-rozwojowego.

W wyniku dotychczasowych uzgodnień przewidziana została realizacja następujących programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski:

 • Polska (Województwo Zachodniopomorskie) - Niemcy (Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia),
 • Polska (Województwo Lubuskie) - Niemcy (Brandenburgia),
 • Polska (Województwo Dolnośląskie i Lubuskie)- Niemcy (Saksonia),
 • Polska - Republika Czeska,
 • Polska - Republika Słowacka
 • Polska - Republika Litewska,
 • Południowy Bałtyk (Polska - Szwecja - Dania - Litwa - Niemcy)

Polska będzie zarządzała 3 programami:

 • Południowy Bałtyk (Polska - Szwecja - Dania - Litwa --Niemcy),
 • Polska (Województwo Lubuskie)- Niemcy (Brandenburgia),
 • Polska-Republika Słowacka.

Potencjalni beneficjenci programów współpracy transgranicznej to przede wszystkim:

 • jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli,
 • podmioty i jednostki organizacyjne powoływane lub tworzone przez państwo, wojewodów lub w celu świadczenia usług publicznych,
 • pozarządowe organizacje non-profit,
 • izby: gospodarcze, handlowe i rzemieślnicze,
 • szkoły wyższe,
 • instytucje publiczne prowadzące działalność edukacyjną, badawczą,
 • instytucje kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • euroregiony.

Więcej informacji na stronie www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transgraniczneCopyright (c) Feniks 2011. All Rights reserved. Powered by Ovetec CMS | admin | mapa strony